Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

01.09.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ

Unlimited Consulting Oy, y-tunnus 3092459-7
PL 37
40101 Jyväskylä
p. +358 45 7835 1014
e. info@unltd.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juha Hytönen
p. +358 45 7835 1014
e. juha.hytonen@unltd.fi

3. REKISTERIN NIMI

Unlimited Consulting Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen luominen ja hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Unlimited Consulting Oy:n oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

5. REKISTERI VOI SISÄLTÄÄ SEURAAVIA TIETOJA ASIAKKAISTA JA MUISTA SIDOSRYHMISTÄ

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilön tehtävänimike
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio, asema ja vastuualue
  • Organisaation ja/tai henkilön osoitetiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Unlimited Consulting oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä itseltään erilaisten palvelujen käytön, kuten mahdollisen uutiskirjeen tilauksen, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja muiden rekisterissä olevien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, POISTAMINEN JA TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. SUORAMARKKINOINNIN KIELTO JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen